بنویس http://beneviss.mihanblog.com 2020-05-28T02:12:54+01:00 text/html 2013-09-18T08:12:09+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 276 http://beneviss.mihanblog.com/post/682 <div align="center"><font size="2">خراب آن رفیقم که دربیابان رفاقت پژمرده شد ولی منت باران را نکشید </font></div> text/html 2013-06-13T18:59:51+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 275 http://beneviss.mihanblog.com/post/681 <div align="center"><font size="2">دنبال کسی نباشید که همه مشکلات شما را حل کند. دنبال کسی باشید که نگذارد به تنهایی با آن مشکلات روبرو شوید. </font></div> text/html 2013-06-02T18:19:16+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 274 http://beneviss.mihanblog.com/post/680 <div align="center"><font size="2">برخیـــــــــــز تا دشمنت دوباره غمگین شود . . . </font></div> text/html 2013-06-02T18:18:27+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 273 http://beneviss.mihanblog.com/post/679 <p style="text-align: center;"><font size="2">مزرعه ای که حتی یک گندمش هم سهم من نمی شود،</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">چه فرقی می کند با سگ پاسبانی شود یا با مترسک . . .</font></p><font size="2"> </font> text/html 2013-06-02T18:15:56+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 272 http://beneviss.mihanblog.com/post/678 <p style="text-align: center;"><font size="2">همه می توانند بدبختی را تحمل کنند</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">اگر می خواهید شخصیت کسی را امتحان کنید ، به او قدرت بدهید . . .</font></p><font size="2"> </font> text/html 2013-05-02T19:01:58+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 271 http://beneviss.mihanblog.com/post/677 <div align="center"><font size="2"><span id="showLable">چگونه می توان جاذبه پیدا كرد؟ بیشتر سعی كنید دیگران خودشان را باور كنند تا شما را.<br><br><br><br><br><font size="2">دان رینالد</font><br></span></font></div><font size="2"> </font> text/html 2013-04-11T18:21:14+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 270 http://beneviss.mihanblog.com/post/676 <p style="text-align: center;"><font size="2">خنده دار است ، نه ؟ !</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">که تو هی مرا دور بزنی</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">و من دلم را خوش کنم</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">که در محاصره ی تو هستم. . .</font></p><font size="2"> </font> text/html 2013-04-11T18:20:26+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 269 http://beneviss.mihanblog.com/post/675 <p style="text-align: center;"><font size="2">بی شک</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">کپی رایت را</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">خدا رعایت کرد</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">وقتی</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">تو را</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">بی همتا آفرید . . .</font></p><font size="2"> </font> text/html 2013-04-11T18:18:12+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 268 http://beneviss.mihanblog.com/post/674 <p style="text-align: center;"><font size="2">مرا که هیچ مقصدی به نامم…و هیچ چشمی در انتظارم نیست را ببخشید</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">که با بودنم ترافیک کرده&nbsp;ام . . .</font></p><font size="2"> </font> text/html 2013-04-11T18:17:25+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 267 http://beneviss.mihanblog.com/post/673 <p style="text-align: center;"><font size="2">من</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">تو</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">او</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">ما</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">حتی بین ضمایر هم او بین ما فاصله انداخته !</font></p><font size="2"> </font> text/html 2013-04-01T20:59:49+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 266 http://beneviss.mihanblog.com/post/672 <div align="center"><font size="3"><font color="sienna"><font color="#000000"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">عاشق که می شو<font size="2">ی<br><font size="2">همه چیز بی علت می شود...<br><br><font size="2">و تمام دنیا علت می شود<br><font size="2">تا عشق را از تو بگیرد...!</font><br></font></font></font></font></font></font></font></font><b><font size="3"><font color="sienna"><br><br><br><br><br></font></font></b></div> text/html 2013-04-01T20:50:02+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 265 http://beneviss.mihanblog.com/post/671 <font class="text4" size="2"><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font>برای خودت زندگـــی کن</font></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font><br></font></font></p><div style="text-align: center;"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font> </font></font></div><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font>کسی که تـو را دوست<font size="2"> </font>داشته باشد ...</font></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font><br></font></font></p><div style="text-align: center;"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font> </font></font></div><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font>با تـو می مانـد <br></font></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font><br></font></font></p><div style="text-align: center;"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font> </font></font></div><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font>برای داشتنت می جنگد <br></font></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font><br></font></font></p><div style="text-align: center;"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font> </font></font></div><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font>اما اگر دوستت نداشته باشد<font size="2"> </font>به هر بهانه ای می رود ...!</font></font></p></font> text/html 2013-03-30T11:17:18+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 264 http://beneviss.mihanblog.com/post/670 <div align="center"><p style="text-align: center;"><font size="2">میگویند عشق خدا به همه یکسان است</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2">ولی من میگویم مرا بیشتر از همه دوست دارد</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2">وگرنه به همه یکی مثل تو میداد . . .</font></p></div><font size="2"> </font> text/html 2013-03-13T14:13:31+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 263 http://beneviss.mihanblog.com/post/669 <div align="center"><font size="2">مرا از بند آویزان کنید سروته شاید فکرش از سرم بی افتد</font></div><font size="2"> </font> text/html 2013-03-08T14:33:18+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 262 http://beneviss.mihanblog.com/post/668 <p style="text-align: center;"><font size="2">درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهند</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">در آتش کوره ها ساخته شده است .</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">(چارلی چاپلین)</font></p><font size="2"> </font> text/html 2013-03-01T14:58:31+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 261 http://beneviss.mihanblog.com/post/667 <p style="text-align: center;" align="center"><font size="2">گاهی اوقات بی قانونی ؛ عجیب بیداد می کند در عاشقی</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;" align="center"><font size="2">یکی دور می زند …!!</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;" align="center"><font size="2">اما دیگری جریمه میشود و تاوان میپردازد …!!</font></p> text/html 2013-02-22T06:37:38+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 260 http://beneviss.mihanblog.com/post/666 <p style="text-align: center;"><font size="2">توی رابطه هاتون گاهی سنگ بندازین</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2">تا عمقش براتون مشخص بشه&nbsp; . . .</font></p> text/html 2013-02-13T16:46:31+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس HAPPY VALENTINE http://beneviss.mihanblog.com/post/665 <p style="text-align: center;"><font size="2">سیب هنوز هم شیرین است</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2">هنوز هم آدم بهشت را به لبخند حوا می فروشد ، شیطان بهانه بود</font></p> text/html 2013-02-08T09:36:40+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 259 http://beneviss.mihanblog.com/post/664 <p style="text-align: center;"><font size="2">آنقدر ها هم</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2">روی وقار من حساب نکن …</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2">قطب زمین هم که باشم</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2">تو را که میبینم</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2">یخ هایم آب میشود . . .</font></p> text/html 2013-02-04T11:21:50+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 258 http://beneviss.mihanblog.com/post/663 <div style="text-align: center;"><font size="2"><span id="showLable">آرزو ریشه حیات ماست. اگرچه این ریشه بتدریج حیات ما را می سوزاند، اما همین ریشه مایه زندگی است<br><br><br>نیچه<br></span></font></div> text/html 2013-01-31T09:38:26+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 257 http://beneviss.mihanblog.com/post/662 <div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">این روزھا در زندگے ھمہ یکے ھست….کہ نیست!</span></font></div> text/html 2013-01-31T09:34:24+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 256 http://beneviss.mihanblog.com/post/661 <div style="text-align: center;"><font size="2">اشتباه از من بود<br><br> پررنگ نوشته بودمت<br><br> به سختی پاک میشوی!</font></div> text/html 2013-01-31T09:31:37+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 255 http://beneviss.mihanblog.com/post/660 <div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">گله نکنید که چرا فلانی با شما درست رفتار نمی کند. اگر میدانید لیاقتتان بیشتر است، چرا با او رابطه دارید؟ </font></div> text/html 2013-01-16T11:05:28+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 254 http://beneviss.mihanblog.com/post/659 <p style="text-align: center;"><font size="2">کسانی که به کشورشان افتخار می کنند کم نیستند</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2">ولی ما در تلاشیم نسلی را بسازیم که کشورشان به آنها افتخار کند . . .</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2">(آبراهام لینکلن)</font></p> text/html 2013-01-09T19:11:41+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 253 http://beneviss.mihanblog.com/post/658 <div style="text-align: center;"><font size="2"><span id="showLable">هیچ یك از امور بشری، سزاوار آن نیست كه انسان، زیاد آن را جدی بگیرد<br><br><br>افلاطون<br></span></font></div> text/html 2013-01-04T18:37:53+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 252 http://beneviss.mihanblog.com/post/657 <p style="text-align: center;"><font size="2">یه افسانه قدیمی میگه:</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2">اونایی که شبا خوابشون نمیبره</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2">به این دلیله که تو خواب یه نفر دیگه بیدارن !</font></p> text/html 2013-01-04T18:36:59+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 251 http://beneviss.mihanblog.com/post/656 <div style="text-align: center;"><font size="2">شده ای مثل تابلوهای ورود ممنوع<br><br> مثل خطوط عابر پیاده<br><br> مثل تمام چراغ های قرمز<br><br> روزی اماازتو گذشتن را باتمام وجود تجربه میکنم..</font></div> text/html 2013-01-04T18:36:33+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 250 http://beneviss.mihanblog.com/post/655 <div style="text-align: center;"><font size="2">هیچ وقت،اشک اونی ک دوسش داری رو درنیار<br><br> چون ممکنه همراه اشکاش<br><br> از چشمش بیوفتی..</font></div> text/html 2013-01-04T18:36:03+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 249 http://beneviss.mihanblog.com/post/654 <div style="text-align: center;"><font size="2">چشمانم رامیبندم<br><br> نقابت را بردار<br><br> بگذار صورتت هوایی بخورد..</font></div> text/html 2013-01-04T18:35:37+01:00 beneviss.mihanblog.com اراس 248 http://beneviss.mihanblog.com/post/653 <div style="text-align: center;"><font size="2">من خیلی وقته کارت قرمز گرفتم فقط دارم اروم اروم زمین<br><br> رو ترک میکنم<br><br> واسه وقت کشی …</font></div>